summer
Ziqiang Rd, Guandu, Taiwan
2006-2009

----

夏天好熱
關渡自強路
2006-2009